tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:

1 definition by jaguaro

 
1.
To pop a boner and stick it into a can of paint.
Joe: I go hard in the paint every night dude
Matt: Like, you played basketball?
Joe: Uhh...
viết bởi jaguaro 26 Tháng hai, 2014