tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by jamesboob

 
1.
another name for vagina
That player rammed his cock into my kitty condo.
viết bởi jamesboob 07 Tháng năm, 2010