tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by kernow_boy

 
1.
a special dance usually performed by spesh people
Aren't they doing a nice kabm pemp!
viết bởi kernow_boy 09 Tháng tư, 2012