tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by mwaldenp

 
1.
STS
Sucky Typing Syndrome
"Wohw iam sow koolw."
"Dude, you have STS!"
viết bởi mwaldenp 27 Tháng năm, 2009