tìm từ bất kỳ, như là sex:

2 definitions by nekholm

 
1.
Read The Fucking Manual
<Skilless15> what's rtfm
<Skilless15> i forgot
<@avaxx> read the fucking manual.
<Skilless15> why
<Skilless15> you could just tell me
viết bởi nekholm 19 Tháng mười một, 2003
 
2.
Shut Up & Fuck U
A: You are gay B
B: SUFU A
viết bởi nekholm 21 Tháng mười hai, 2003