tìm từ bất kỳ, như là fleek:

1 definition by notgpnna

 
1.
bbs
'netspeak for babies, added at the end of a sentence as an extra emphasis or exaggeration.
I'll keep ONTD posted, my bbs.
viết bởi notgpnna 16 Tháng mười, 2007