tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by saibis

 
1.
Nang is a word to describe something bad.
Charlie: I havn't done my homework
George: Ahh nang
or
Charlie: Jake is coming over
George: Ahh nang
or
Charlie: Jake is a nang
viết bởi saibis 18 Tháng năm, 2009