tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:

1 definition by snort

 
1.
PFY
n. Pimply Faced Youth - wordBOFH wannabe
Damn, that PFY has his nose up the BOFH's crack
viết bởi snort 24 Tháng tư, 2003