tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

1 definition by sxjain

 
1.
Hindi for 'sucker'
That's jailbait - dont be a chussad!
viết bởi sxjain 28 Tháng bảy, 2009