tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by we91

 
1.
PU
Parental Unit
I'd love to go clubbin, but my PUs are gonna be visiting this weekend
viết bởi we91 16 Tháng tư, 2009