tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by x-beth=x

 
1.
a funky way of saying lol (laughing out loud)
person 1:me mam sed she dont notice u nymur nw dt uve died ur air blonde

person2:lolz
viết bởi x-beth=x 09 Tháng sáu, 2006