tìm từ bất kỳ, như là kappa:

chip rule đến Chirau