tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

cut off đến Cut the grass