tìm từ bất kỳ, như là fluffer:

distressed đến ditch chicken