tìm từ bất kỳ, như là bye felicia:

do the dishes đến Dot someone's eyes