Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là bae:

Dude's Decalogue đến dude, you're getting a dell!