Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là craigslist gay:

Dude...we said it at the same time. Dude. đến Dudza