tìm từ bất kỳ, như là hipster:

fook mi đến fool me once shame on me, fool me twice shame on all of you