tìm từ bất kỳ, như là usuratonkachi:

fopsie đến Force-choking the chicken