tìm từ bất kỳ, như là thot:

on time and on top đến O==[][]==O