tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

Stitch it up đến St Kilda Beach late at night on a first date