Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là bae:

shit-drenched infant corpse đến shiteweight