tìm từ bất kỳ, như là trill:

spit on the floor and call the dog a bastard đến spittin mad whack