Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là bae:

Taking Her to Swiss Chalet đến takin' it to the hole