tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

yosh the kadosh đến you aint finna do nothin wit it