tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

/a/ đến ....And then you were raped.