tìm từ bất kỳ, như là ethered:

[alpha virgin] đến <:^{B)