tìm từ bất kỳ, như là smh:

(d) đến "domestic rock star"