tìm từ bất kỳ, như là bae:

123 main support battalion đến 1, 2 Teddy