tìm từ bất kỳ, như là yeet:

Amiable companion đến amilo