tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

Adminitard đến a dog with peanut butter