tìm từ bất kỳ, như là cunt:

a dutchman's blow đến adversariality