tìm từ bất kỳ, như là hipster:

Blessing of the beef đến blew up my spot