tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

bill bailey đến bill gates raped my cat