tìm từ bất kỳ, như là bae:

Bless đến blew him out