tìm từ bất kỳ, như là slope:

Boring fuckers đến born and bred