tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

Boring fuckers đến born and bred