tìm từ bất kỳ, như là timebomb:

Chimti đến Chinatown bus