tìm từ bất kỳ, như là thot:

Close reflex đến close the register