tìm từ bất kỳ, như là bae:

closed triangle đến closet friend