Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là rule of three:

cooking fat đến cool and trendy