tìm từ bất kỳ, như là bias:

cookies in the street đến Cook Socks