Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là craigslist gay:

cust bucket đến cut a rabbit in half and call it dinner