tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

Customer Satisfaction Campaign đến cut down on