tìm từ bất kỳ, như là smh:

Dearism đến death by committee