tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

Didi đến did you fall into the snow?