tìm từ bất kỳ, như là fleek:

dollar bet đến dollop signs in the eyes