tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

dope ass đến dope on it