tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

drop the cock đến drop zone