tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

drop the chain đến Drop Your Shopping