tìm từ bất kỳ, như là lemonparty:

duct tape it đến dude by default