tìm từ bất kỳ, như là fleek:

Dulli đến dumb as a bag of hammers