tìm từ bất kỳ, như là swag:

dullo đến dumb as dirt